Hoàng thảo vuông - Dendrobium hymenanthum

Phong lan nhỏ cao 15-20 cm, thân vuông góc. Lá 2 chiếc ở ngọn. Hoa đơn đôc, to 2.5 cm mọc liên tiếp ở ngọn, nở vào cuối Xuân, dầu Hạ, tất thơm nhưng chóng tàn.

Dendrobium hymenanthum Rchb. f not Hkr. 1855

Đồng danh: Bolbidium hymenanthum (Rchb. f.) Rauschert 1983; Bolbidium quadrangulare (Rchb. f.) Brieger 1981; Dendrobium pumilum C.S.P. Parish & Rchb. f. 1894.

Tên Việt: Hoàng thảo vuông (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ cao 15-20 cm, thân vuông góc. Lá 2 chiếc ở ngọn. Hoa đơn đôc, to 2.5 cm mọc liên tiếp ở ngọn, nở vào cuối Xuân, dầu Hạ, tất thơm nhưng chóng tàn.

Nơi mọc: Quảng Nam, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Bảo Lộc.

Bolbidium hymenanthum

Hoàng thảo vuông

Hoàng thảo vuông - Dendrobium hymenanthum

Hoàng thảo vuông - Dendrobium hymenanthum

Hoàng thảo vuông - Dendrobium hymenanthum

Hoàng thảo vuông - Dendrobium hymenanthum

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản